Algemene Voorwaarden

L.Paap medische hulpmiddelen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 34364986.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van L.Paap medische hulpmiddelen en op alle met u (afnemers van producten en diensten van L.Paap medische hulpmiddelen) gesloten overeenkomsten.

1.2 Verkoop via de website van L.Paap medische hulpmiddelen (www.webshop-hulpmiddelen.nl) valt onder deze voorwaarden.

2. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webwinkel.

2.2 L.Paap medische hulpmiddelen hanteert geen minimum bestelbedrag. L.Paap medische hulpmiddelen heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.

2.3 De verzending wordt afgehandeld door een pakketdienst. De verzend- of bezorgkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u (vooraf) betaald te worden.

2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat L.Paap medische hulpmiddelen uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van L.Paap medische hulpmiddelen zijn de actuele prijzen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is L.Paap medische hulpmiddelen bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief verzendkosten.

3.4 L.Paap medische hulpmiddelen is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4. Levering

4.1 L.Paap medische hulpmiddelen bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres aangeboden.

4.2 L.Paap medische hulpmiddelen hanteert een standaard verzendtarief van 10 euro, mits per artikel anders aangegeven.

4.3 L.Paap medische hulpmiddelen handelt de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen twee dagen na acceptatie van de bestelling bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.

4.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal L.Paap medische hulpmiddelen in overleg met u trachten een vergelijkbaar artikel te leveren.

4.5 Verzending is ten alle tijde voor risico van de koper. L.Paap medische hulpmiddelen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling.

5. Betaling

5.1 U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via de voorziening iDeal inclusief de door L.Paap medische hulpmiddelen berekende verzendkosten.

5.2 Indien L.Paap medische hulpmiddelen toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum.

5.3 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 38,- euro verschuldigd. L.Paap medische hulpmiddelen kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van L.Paap medische hulpmiddelen, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 L.Paap medische hulpmiddelen is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van L.Paap medische hulpmiddelen zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7. Retourrecht

7.1 U heeft het recht door L.Paap medische hulpmiddelen geleverde artikelen binnen 10 dagen na aankoop te retourneren in originele staat en orginele verpakking, onder vermelding van de reden van retourzending.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt L.Paap medische hulpmiddelen u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.3 Wanneer de door L.Paap medische hulpmiddelen afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

8. Persoonsgegevens

8.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van L.Paap medische hulpmiddelen opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Uiteraard hanteert L.Paap medische hulpmiddelen bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

9. Aansprakelijkheid

9.1 L.Paap medische hulpmiddelen is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.2 De aansprakelijkheid van L.Paap medische hulpmiddelen is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

10. Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar L.Paap medische hulpmiddelen is gevestigd bevoegd, tenzij L.Paap medische hulpmiddelen voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.L. Paap medische hulpmiddelen - C. Huygensstraat 20 - 2041NM Zandvoort - kvk: 34364986 - btw: NL186331599B01